qiǎn | 喫善切
牛很不從引也。从牛从臤,臤亦聲。一曰大皃。讀若賢。

清代 段玉裁《說文解字注》

牛很不從牽也。从牛臤。
臤者、堅也。故从牛臤。會意。
臤亦聲。
喫善切。古音在十二部。
一曰大皃。
別一義。
comments powered by Disqus