shàn | 式戰切
扉也。从戶,从翄聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

扉也。
月令。乃脩?扇。注云。用木曰?。用竹葦曰扇。案析言如此。渾言之則不拘。
从戶羽。
依韵會本。从羽者、如翼也。式戰切。十四部。
comments powered by Disqus