shǎn | 失冉切
闚頭門中也。从人在門中。

清代 段玉裁《說文解字注》

闚頭門中也。
禮運。魚鮪不淰。注云。淰之言閃也。
从人在門中。
會意。王在門中則重王。故入王部。人在門中則重門。入門部。失冄切。古音葢在七部。○舊此篆在?篆後。今移正。
comments powered by Disqus