è | 於革切
隘也。从戶乙聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

隘也。
隘者、陋也。陋者、阸陜也。陜者、隘也。
从戶。乙聲。
按聲字衍。或於雙聲取音。此从甲乙之乙。取乙乙難出之意也。於革切。十六部。
comments powered by Disqus