zhào | 治矯切
始開也。从戶从聿。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:聿者,始也。

清代 段玉裁《說文解字注》

始開也。
引申爲凡姶之偁。凡經傳言肈始者、皆肁之叚借。肈行而肁廢矣。釋詁、毛詩傳皆曰。肈、始也。戈部曰。肈、擊也。
从戶聿。
聿於語詞有始義。故从聿。治小切二部。
comments powered by Disqus