mén | 莫奔切
聞也。从二戶。象形。凡門之屬皆从門。

清代 段玉裁《說文解字注》

聞也。
以㬪韵爲訓。聞者、謂外可聞於內。內可聞於外也。
从二戶。象形。
此如鬥从二丮。不必有反丮字也。莫奔切。十三部。
comments powered by Disqus