mén | 莫奔切
撫持也。从手門聲。《詩》曰:“莫捫朕舌。”

清代 段玉裁《說文解字注》

撫持也。
撫、安也。一曰揗也。謂安揗而持之也。大雅。莫捫朕舌。傳曰。捫、持也。渾言不分析也。若王猛捫蝨之類。又專謂摩挲。
从手。門聲。
莫奔切。十三部。
詩曰。莫捫朕舌。
大雅抑文。
comments powered by Disqus