què | 倾雪切
事巳,閉門也。从門癸聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

事已𨳲門也。
引申爲凡事已之偁。詩。俾民心闋。傳曰。闋、息也。禮記。有司告以樂闋。
从門。癸聲。
傾雪切。十五部。
comments powered by Disqus