yǎn | 衣檢切
斂也。小上曰掩。从手奄聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

斂也小上曰掩
釋器。圜弇上謂之鼒。弇上當作掩上。
从手。奄聲。
衣檢切。八部。
comments powered by Disqus