yínɡ | 以成切
少昊氏之姓也。从女,羸省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

帝少暤之姓也。
按秦、徐、江、黃、郯、莒皆嬴姓也。嬴地理志作盈。又按伯翳嬴姓。其子皋陶偃姓。偃嬴、語之轉耳。如娥皇女英、世本作女瑩。大戴禮作女匽。亦一語之轉。
从女。贏省聲。
依韵會作贏。今各本作羸省聲。非也。以成切。十一部。
comments powered by Disqus