yáo | 余招切
虞舜居姚虛,因以爲姓。从女兆聲。或爲姚,嬈也。《史篇》以爲:姚,易也。

清代 段玉裁《說文解字注》

虞舜凥姚虛。因㠯爲姓。
帝王世紀云。舜母名握登。生舜於姚墟。因姓姚氏也。世本。舜姓姚氏。
从女。兆聲。
余招切。二部。
或爲姚嬈也。
下文曰嬈者、苛也。
史篇㠯爲姚易也。
王莽傳。徵天下史篇文字。孟康曰。史籒所作十五篇也。許三偁史篇。皆說史篇者之辭。易葢治也。廣雅。姚、娧皆好也。荀卿子。美麗姚冶。楊注引說文姚、美好皃。今說文無此語。
comments powered by Disqus