màn | 謀患切
侮易也。从女曼聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

侮㑥也。
㑥各本作易。今正。人部曰。侮者、㑥也。㑥者、輕也。嫚與心部之慢音同義別。凡嫚人當用此字。
从女。曼聲。
謀患切。十四部。
comments powered by Disqus