zhé | 陟列切
知也。从口折聲。
悊

哲或从心。

嚞

古文哲从三吉。

清代 段玉裁《說文解字注》

知也。
釋言曰。哲、智也。方言曰。哲、知也。古智知通用。
从口。㪿聲。
按凡从折之字皆當作斤𣃔艸。各本篆文皆作手旁。用𣜩改篆也。今悉正之。陟列切。十五部。
哲或从心。
韵會引說文古以此爲哲字。按心部云。悊、敬也。疑敬是本義。以爲哲是假借。
古文哲。从三吉。
或省之作喆。
comments powered by Disqus