zhè | 之夜切
遮也。从口庶聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

遮也。
廣韵。嗻、多語之皃。然則遮者、謂多言遏遮人言也。
从口。庶聲。
之夜切。古音在五部。
comments powered by Disqus