biàn | 房連切
交枲也。一曰緁衣也。从糸便聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

交枲也。
謂以枲二股交辮之也。交絲爲辮。交枲爲?。
一曰緁衣也。
上文緁下云?衣也。此云?、緁衣也。是爲轉注。
从糸。𠊳聲。
房連切。十一部。
comments powered by Disqus