huà | 亡百切
履也。一曰青絲頭履也。讀若阡陌之陌。从糸戶聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𡳐也。
𡳐者、足所依也。方言曰。絲作之者謂之𡳐。麻作之者謂之不借。或謂之屨。或謂之𩊅角。或謂之麤。或謂之㞜。或謂之䋀。𡳐其通語也。
一曰靑絲頭𡳐也。
上義謂麻作之。此義謂靑絲爲頭。
續若阡陌之陌。
許書無阡陌。葢當作什佰也。一曰以下十三字當在从糸户聲之下。
从糸。户聲。
大徐亡百切。郭景純下瓦反。一音畫。古音在五部。
comments powered by Disqus