huǐ | 許偉切
一名蝮,博三寸,首大如擘指。象其臥形。物之微細,或行,或毛,或蠃,或介,或鱗,以虫爲象。凡虫之屬皆从虫。

清代 段玉裁《說文解字注》

一名𧐛。
爾雅釋魚。蝮、虫。今本虫作虺。
博三寸。首大如擘指。
釋魚文。擘指、大指也。郭云。此自一種蛇。人自名爲蝮虺。今蝮蛇細頸、大頭、焦尾。色如艾綬文。文閒有毛似豬鬛。鼻上有鍼。大者長七八尺。一名反鼻。非虺之類。此足以明此自一㮔蛇。按此注見斯干正義及小顔田儋傳注。郭意爾雅之蝮今無此物。今之蝮蛇非爾雅之蝮蛇也。
象其臥形。
虫篆象臥而曲尾形。它篆下云虫也。象冤曲垂尾形。許偉切。十五部。
物之𣁋細。或行或飛。
或飛二字依爾雅釋文補。
或毛或𧝹。
𧝹見衣部。但也。俗作蠃。非。
或介或鱗。㠯虫爲象。
按以爲象、言以爲象形也。从虫之字多左形右聲。左皆用虫爲象形也。月令。春、其蟲䚬。夏、其蟲羽。中央、其蟲倮。虎豹之屬。恆淺毛也。秋、其蟲毛。冬、其蟲介。許云或飛者、羽也。古虫蟲不分。故以蟲諧聲之字多省作虫。如融赨是也。鱗介以虫爲形。如螭虯𧊧蚌是也。飛者以虫爲形。如蝙蝠是也。毛?以虫爲形。如蝯蜼是也。
comments powered by Disqus