jié | 去吉切
蛣䖦,蝎也。从虫吉聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

蛣䖦、
逗。
蝎也。
釋蟲曰。蝎、蛣𧌑也。郭云。水中蠹蟲。按下文蝎、蝤蠐也。不識何以不類記。
从虫。吉聲。
去吉切。十二部。
comments powered by Disqus