shàn | 式戰切
𧎥
蠅醜𧎥,搖翼也。从虫扇聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

蠅醜𧎥。
釋蟲文。字衹作扇。
摇翼也。
也字依宋本補。
从虫。扇聲。
式戰切。十四部。
comments powered by Disqus