shàn | 常演切
夗蟺也。从虫亶聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

夗蟺也。
夗、轉臥也。引申爲凡宛曲之稱。夗蟺曡韵。葢謂凡蟲之冤曲之狀。篇、韵皆云。䖤蟺、蚯蚓也。雖蚓有此名、而非許意。上文蜎善曲之物也。故承之以蟺。
从虫。亶聲。
常演切。十四部。
comments powered by Disqus