yuē | 於月切
气啎也。从口歲聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

气啎也。
啎、逆也。通俗文曰。氣逆曰噦。內則曰。不敢噦噫。靈樞經說六府氣。胃爲氣逆噦。
从口。歲聲。
於月切。十五部。
comments powered by Disqus