yuè | 以灼切
踊也。从走翟聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

躍也。
召南傳曰。趯趯、躍也。足部曰。躍、迅也。
从走。翟聲。
以灼切。古音在二部。平聲。
comments powered by Disqus