shì | 常利切
嗜欲,喜之也。从口耆聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

喜欲之也。
此依韵會本。喜當作憙憙、悅也。經傳多假耆爲嗜。
从口。耆聲。
常利切。十五部。
comments powered by Disqus