è | 烏各切
白涂也。从土亞聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

白涂也。
以白物涂白之也。周禮曰。其祧則守祧幽堊之。注云。幽讀爲黝。黝、黑也。堊、白也。爾雅曰。地謂之黝。牆謂之堊。郭云。黑飾地、白飾牆也。釋名曰。堊、亞也。亞、次也。先泥之。次以白灰飾之也。按謂涂白爲堊。因謂白土爲堊。古用蜃灰。周禮。共白盛之蜃。注云。謂飾牆使白之蜃也。今東萊用蛤。謂之叉灰云。
从土。亞聲。
烏各切。五部。
comments powered by Disqus