chí | 直泥切
涂地也。从土犀聲。《禮》:“天子赤墀。”

清代 段玉裁《說文解字注》

涂地也。
巾部曰。?、墀地以巾捫之也。凡涂地爲墀。今因謂地爲墀矣。
从土。犀聲。
直尼切。十五部。
禮。天子赤墀。
葢出禮緯含文嘉之文。爾雅。地謂之黝。然則惟天子以赤飾堂上而已。故漢未央殿靑瑣丹墀。後宫則玄墀而彤庭也。漢典職儀曰。以丹漆地。故偁丹墀。張載注魏都曰。丹墀以丹與蔣離合用塗地也。按蔣疑是將字。
comments powered by Disqus