lěi | 洛猥切
𨻌
磊也。从𨸏𠂹聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

磊𨻌也。
各本奪𨻌字。今補。磊𨻌猶磊?也。㬪韵字。
从𨸏。𠂹聲。
洛猥切。古音在十六十七部之閒。垂上聲。
comments powered by Disqus