wèi | 無沸切
味也。六月,滋味也。五行,木老於未。象木重枝葉也。凡未之屬皆从未。

清代 段玉裁《說文解字注》

味也。
口部曰。味者、滋味也。
六月滋味也。
韵會引作六月之辰也。律書曰。未者、言萬物皆成。有滋味也。淮南天文訓曰。未者、昧也。律曆志曰。昧薆於未。釋名曰。未、昧也。日中則昃。向幽昧也。廣雅釋言曰。未、味也。許說與史記同。
五行木老於未。
天文訓曰。木生於亥。壯於卯。死於未。此卽昧薆之說也。
象木重枝葉也。
老則枝葉重㬪。故其字象之。無沸切。十五部。
comments powered by Disqus