ménɡ | 莫紅切
𨢊
𥶶生衣也。从酉冡聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

?生衣也。
方言曰。䴿、麴也。郭注云。音蒙。有衣麴。
从酉。
麴、所以爲酒也。故字从酉。
冡聲。
包會意。莫紅切。九部。
comments powered by Disqus