pēi | 匹回切
醉飽也。从酉咅聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

醉飽也。
後人用潑醅字。謂酒未?也。與古義絕殊。
从酉。咅聲。讀若僰。
匹回切。古音在一部四部閒。
comments powered by Disqus