zài | 徒奈切
酢𤖅也。从酉𢦔聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

酢浆也。
水部浆下曰。酢浆也。酢浆謂酨也。酨浆二篆爲轉注。鄭注內則曰。漿、酢酨也。許書漿下當是酢酨也。後人改之耳。鄭注周禮四飲曰。漿、今之酨漿也。絫言之曰酨漿。
从酉。𢦒聲。
徒奈切。一部。
comments powered by Disqus