biǎn | 邦免切
𥌡
兒初生瞥者。从目瞏聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

兒初生蔽目者。
蔽目二字各本作瞥。今依篇、韵正。蔽目謂外有物雍蔽之。非牟子之翳也。
从目。瞏聲。
方辯切。十四部。
讀若告之謂調。
語有譌奪。鉉遂𠜂之。
comments powered by Disqus