xuàn | 黃絢切
目無常主也。从目玄聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

目無常主也。
孟子引書。若藥不瞑眩。方言凡飲藥而毒。東齊謂之瞑眩。漢書借爲幻字。犛靬眩人是也。二字音義皆相似。
从目。玄聲。
黃絢切。十二部。
comments powered by Disqus