shà | 山洽切
棺羽飾也。天子八,諸侯六,大夫四,士二。下垂。从羽妾聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

棺羽飾也。
羽衍文。棺飾本周禮。周禮。喪縫棺飾焉。衣翣桺之材。檀弓。周人牆置翣。又飾棺牆置翣。鄭曰。翣以布衣木如攝與。喪大記注。漢禮。翣以木爲筐。廣三尺。高二尺四寸。方、㒳角高。衣以白布。畫者畫雲氣。其餘各如其象。柄長五尺。車行。使人持之而從。旣窆。樹於壙中。按翣桺皆棺飾也。鄭云以布衣木。又引漢禮況之。經無用羽明文。以其物下垂。故从羽也。
天子八。諸矦六。大夫四。士二。
禮器曰。天子八翣。諸矦六翣。大夫四翣。喪大記。君?翣二。?翣二。畫翣二。此諸矦六翣也。大夫?翣二。畫翣二。此大夫四翣也。周禮注。天子又有龍翣二。
下𠂹、从羽。
翣者、下垂於棺㒳旁。如羽翼然。故字从羽。非眞羽也。故居末焉。从羽之上當有如羽二字。
妾聲。
周禮故書翣作接。鄭司農云。接讀爲歰。引檀弓周人牆置歰。春秋傳四歰不蹕。接與歰皆假借字也。山洽切。八部。
comments powered by Disqus