wēn | 烏沒切
胎敗也。从歺𥁕聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

曓無知也。
各本作胎敗也。誤同殰解。玄應書卷八、卷十三、十四皆引說文殟、暴無知也。聲類。烏殟、欲死也。今據正。廣韵云。病也。又云。心悶。其義正合。葢上下文皆說死之類。此亦謂暴死者。烏殟雙聲。玄應殟於門切。
从𣦵。𥁕聲。
烏沒切。古音在十三部。讀溫。
comments powered by Disqus