shānɡ | 式陽切
不成人也。人年十九至十六死,爲長殤;十五至十二死,爲中殤;十一至八歲死,爲下殤。从歺,傷省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

不成人也。
不、喪服傳作未。
人年十九至十六死爲長殤。十五至十二死爲中殤。十一至八嵗死爲下殤。
見喪服傳。鄭曰。殤者、男女未冠筓而死。可傷者也。
从𣦵。傷省聲。
式陽切。十部。
comments powered by Disqus