duò | 徒果切
裂肉也。从肉,从隓省。

清代 段玉裁《說文解字注》

裂肉也。
衣部曰。裂、繒餘也。齊語。戎車待游車之?。韋曰。?、殘也。裂訓繒餘。引伸之凡餘皆曰裂。裂肉謂尸所祭之餘也。守祧。旣祭則藏其隋。注。隋、尸所祭肺脊黍稷之屬。其儀節詳於禮十七篇。其字故文士虞禮作隋。與周禮同。特牲、少牢篇今文作綏。古文作挼或作妥。鄭注云。周禮作隋。隋與挼讀同。又云。挼讀爲隋。注曾子問亦云。綏、周禮作隋。是鄭以隋爲正字。與許同也。尸祭刌肺黍稷之屬。巳祭則爲?餘無用之物。故云裂肉。單言肉者。爲其字從肉也。
从肉。隓省聲。
徒果切。十七部。按今儀禮注隋皆作墮。誤。
comments powered by Disqus