chū | 楚居切
始也。从刀从衣。裁衣之始也。

清代 段玉裁《說文解字注》

始也。
見釋詁。
从刀衣。
㑹意。楚居切。五部。
裁衣之始也。
衣部曰。裁、製衣也。製衣以鍼。用刀則爲製之始。引伸爲凡始之偁。此說從刀衣之意。
comments powered by Disqus