jiǎn | 子善切
齊斷也。从刀歬聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

齊𣃔也。
釋言、魯頌傳皆曰。翦、齊也。士喪禮。馬不齊髦。注云。齊、翦也。二字互訓。許必云齊𣃔者、爲其從刀也。其始前爲刀名。因爲𣃔物之名。𣃔物必齊。因爲凡齊等之偁。如實始翦商謂周之氣象始與商齊等。語本甚明。戈部引此詩作戩商。字之假借。如竹箭之爲竹晉也。前古假借作翦。召南毛傳曰翦去也是也。禮經蚤揃。假借揃爲之。又或爲鬋。今字作剪。俗。
从刀。歬聲。
子善切。十二部。
comments powered by Disqus