rèn | 而振切
刀堅也。象刀有刃之形。凡刃之屬皆从刃。

清代 段玉裁《說文解字注》

刀鋻也。
鋻各本作堅。今正。刀部曰。?、刀劎刃也。金部曰。鋻、?也。郭璞三倉解詁曰。焠作刀鋻也。
象刀有刃之形。
而振切。十三部。
comments powered by Disqus