zhuó | 士角切
𧢼
角長皃。从角爿聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

角長皃。
按此字見於經史者皆譌爲觕。從牛角。公羊傳曰。觕者曰侵。精者曰伐。何曰觕、麤也。公羊隱元年注曰。用心尚麤觕。漢藝文志曰。庶得麤觕。以麤觕連文。則觕非麤字也。麤觕若今人曰粗糙。雙聲字也。𧢼從爿聲。古葢讀如倉。轉寫譌其形作觕。其音讀才古反。又或讀七奴反矣。其義則本訓角長。引伸之爲鹵莽之意。因之觕與精爲對文。月令。其器高以粗。吕覽粗作觕。
从角。
廣韵。觕徂古切。牛角直下也。於本義近。
爿聲。
集韵曰。獸角長曰䚘。或作觕。鋤庚切。於本音近。
讀若粗𧢼。
𧢼衍字。讀若粗則徂古切。經典釋文所由才古反也。今字別觕?爲二。?音士角切。
comments powered by Disqus