bài | 薄蟹切
短脛狗。从犬卑聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

短脛犬。
犬舊作狗。今正。說解中例云犬也。猈之言卑也。言矲?也。
从犬。卑聲。
薄蟹切。十六部。
comments powered by Disqus