bài | 博怪切
𢳎
首至地也。从手、𠦪。𠦪音忽。
拜

楊雄說:拜从兩手下。

𣬓

𣬓

古文拜。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

徐鍇曰:“𠦪進趣之,疾也,故拜从之。”
comments powered by Disqus